Europæisk enighed om revisionspolitik: Uens regler skaber usikkerhed og risiko for overregulering

Links på denne side kan være sponsorerede!

Tre års forhandlinger om en ny revisionspolitik i EU munder nu ud i tvungen rotation for alle større danske virksomheder. Deres muligheder for rådgivning fra deres revisor bliver samtidigt begrænset. Mange regelændringer kan gennemføres forskelligt på tværs af EU-landene. FSR – danske revisorer ser fare for dansk overregulering og er samtidigt skuffede over de byrder, der pålægges erhvervslivet uden reelle løft af revisionskvaliteten

Europa-Parlamentet, ministerrådet og EU-Kommissionen har opnået enighed om en ny revisionspolitik, der blandt andet griber ind i forholdet mellem revisorerne og virksomhederne. Forslaget får betydning for alle danske virksomheder med offentlig interesse, dvs. børsnoterede virksomheder, banker mv.

Formand for FSR – danske revisorer Morten Speitzer har følgende kommentar til den opnåede enighed:

”Tre års hård kamp for en ny fælleseuropæisk revisionspolitik ser nu ud til at være ovre. Det foreliggende kompromisforslag mellem Ministerrådet, Parlamentet og Kommissionen er på en række områder betydeligt bedre end Kommissionens oprindelige forslag. Det er vi naturligvis tilfredse med. Når det er sagt, så er vi meget skuffede over det indgribende regelsæt, der nu presses ned over europæisk erhvervsliv, uden at det på nogen måde er dokumenteret, at det vil have en positiv virkning på kvaliteten i revisionen”, siger Morten Speitzer.

Han frygter desuden, at det vedtagne kompromisforslag vil få kaotiske konsekvenser for revisionsvirksomhederne og deres store kunder, fordi forslaget lægger op til, at de enkelte lande selv kan fastsætte nationale regler på flere områder.

”Med dette forslag får vi ikke ens regler i EU. Tværtimod risikerer vi, at få 27 forskellige lovgivninger, som stritter i vidt forskellige retninger. Det øger usikkerheden og risikerer at medføre et administrativt kaos for de meget store virksomheder, der opererer på tværs af flere EU-lande. Det bliver nu en central opgave for myndigheder og politikere herhjemme, at sikre at der ikke kommer overregulering i Danmark. Vi håber derfor, at politikerne vil fastholde deres hidtidige holdning om, at reglerne så vidt muligt skal følge de internationale standarder og regelsæt”, siger Morten Speitzer.

Nye regler koster penge og tab af viden
Kompromisforslaget betyder blandt andet, at der fremover skal ske obligatorisk rotation af revisorfirma efter 10 år. Perioden kan dog forlænges med yderligere 10 år, hvis der gennemføres en udbudsrunde. EU-Kommissionen havde oprindeligt foreslået rotation hvert sjette år. Hvor hurtigt de nye regler træder i kraft for den enkelte virksomhed afhænger af, hvor længe virksomhedens revisionsfirma har været valgt.

”Det foreliggende forslag er en klar forbedring af det oprindelige krav på 6 år. Alligevel ærgrer jeg mig over, at vi nu har fået en fast, ufleksibel rotationsperiode på 10 år. Kravet vil ramme alle danske virksomheder af offentlig interesse, fx også alle børsnoterede virksomheder. Disse vil fremover være tvunget til hyppige revisorskift, som hver gang medfører et stort tab af viden og desuden koster mange penge til udbud og rådgivning”, siger Morten Speitzer.

Kompromisset betyder derudover, at der er enighed om at indføre et loft på 70 pct. over, hvor meget værdien af de øvrige ydelser må udgøre i forhold til revision. Den enkelte virksomhed kun må modtage anden service end revision svarende til 70 pct. af revisionshonoraret målt i gennemsnit over en periode på tre år. De andre ydelser, som nu begrænses, kan f.eks. være forskellige andre erklæringer, rådgivning om regnskabsregler osv. Der indføres samtidig en sortliste, hvor visse rådgivningsydelser er helt forbudt.

”Vi benytter os allerede i dag af stram lovgivning og anerkendte, internationale etiske retningslinjer, der sikrer revisors uafhængighed. I stedet for at indføre yderligere regler havde vi hellere set, at beslutningen om hvilke rådgivningsydelser virksomhederne må få leveret af deres revisorfirma blev overladt til revisionsudvalgene i de enkelte virksomheder”, siger Morten Speitzer.

Nye danske særregler allerede undervejs – fare for overregulering
Per 1. januar 2014 indfører Danmark særregler, der har stor betydning for revisionen af finansielle virksomheder i Danmark (fx realkredit og banker). Således skal alle revisorer, der reviderer disse virksomheder fremover certificeres af Finanstilsynet. Oveni bliver de pålagt et skærpet efteruddannelseskrav. Disse tiltag fungerer ikke nødvendigvis efter hensigten, når de kombineres med de nye EU-regler. I stedet er der fare for dansk overregulering, mener Morten Speitzer.

”Vi frygter, at krav om rotation og begrænsning af rådgivning kombineret med de danske særregler over for finansielle virksomheder faktisk kan føre til, at stort set ingen revisionsfirmaer må eller kan revidere fx en bank, der skal finde ny revisor. Vi synes ellers, at certificeringsordningen er god og den burde være en europæisk fællesløsning i stedet for en dansk særregel. Certificeringen løfter nemlig målrettet kvaliteten i revisionen og gælder i forhold til den finansielle sektor, hvor der har været rejst kritik. ”, siger Morten Speitzer.

Reglerne om tvungen rotation og de nye skrappere begrænsninger for arten og omfanget af virksomhedernes køb af øvrige ydelser gælder ikke for SMV-segmentet, men er rettet mod meget store virksomheder samt banker, forsikringsselskaber og børsnoterede virksomheder. Kompromisforslaget kan nu gå videre til endelig vedtagelse i ministerrådet og i Europa-Parlamentet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *